Ö Z  O R M A N - İ Ş  S E N D İ K A S I
 
ANA SAYFA
BAŞKANDAN
YÖNETİM KURULU
TARİHÇE
TEŞKİLATIMIZ
MEDYADA ÖZ ORMAN-İŞ
HABERLER
DUYURULAR
SİZDEN HABERLER
EĞİTİM
SOSYAL GÜVENLİK
OKUMA ODASI
ÖNEMLİ BAĞLANTILAR
İLETİŞİM

    ANA SAYFAYA DÖN /  HABERLER
TİS UYGULAMA TALİMATI YAYINLANDI

TİS UYGULAMA TALİMATI YAYINLANDI

3. Dönem TİS'in uygulanmasına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü talimatı, 6 Eylül 2011 tarihi itibarıyla yayınlandı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından tüm Orman Bölge Müdürlüklerine 'Çok Acele' kaydıyla gönderilen TİS uygulama talimatı, sendikamız Öz Orman-İş ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve TÜHİS arasında imzalanan, toplam 25 bin dolayındaki orman işçisinin 1 Ocak 2011 ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki dönemi kapsayın 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin uygulama esaslarını belirtiyor.

TİS Uygulama Talimatı şöyle:

Sayı     : B.18.1.OGM.0.71.06.916.99/                                                                                      ÇOK ACELE

Konu   : 3.Dönem TİS Uygulaması hk.

 

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 30.12.2010 tarih ve B.13.0.ÇGM.0.12.05.00/103.02 /40732 sayılı yetki belgesine istinaden, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının 10.01.2011 tarihli ve 2011/65 sayılı yazıları ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerine çağrı üzerine,  üyesi bulunduğumuz Türk Ağır Sanayii Hizmet Sektörü ve Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Orman İş  Sendikası arasında, 23.03.2011 tarihinde başlayan görüşmeler sonucu, 3. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi Müzakereleri 26.08.2011 tarihinde anlaşma ile sonuçlandırılmıştır.

 

            5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve 28.09.2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri gözetilerek, geriye dönük fark ve alacak uygulamalarında bordroların yapımı, bildirgelerin hazırlanması, SGK alacakları gibi hususların aksatılmadan ve süre geçirilmeden yerine getirilmesi bakımından, Orman İşletme Müdürü gerekli fiziki şartlarla birlikte teknolojik ve diğer her türlü imkânları iş ve işlemlerin yürütüldüğü birime sağlamakla görevlendirilmiştir.

 

            MADDE 4- SÖZLEŞMEDEN YARARLANMA:

 

            Toplu İş Sözleşmesinden 2822 sayılı Kanunun 9.maddesi gereğince, imza tarihinde  Öz Orman-İş Sendikasına üye olan işçiler için yürürlük tarihinden, imza tarihinde üye olmayan işçilerin ise üye olduklarının işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlandırılmaları esastır.

 

Ancak, imza tarihinde üye olmayan ve imza tarihi itibariyle dayanışma aidatı ödemek isteyen işçilerin bu toplu iş sözleşmelerinden faydalanmaları, sözleşmenin 4.maddesinin 3.ve 4. fıkraları hükmü gereği talep tarihinden itibaren ileri doğru olacaktır. Bu durumdaki işçilerden 2/3 oranında dayanışma aidatı kesilecektir.

 

Bunların dışında toplu iş sözleşmesinden yararlanma 4.maddenin 5.fıkrasına göre taraf sendikanın yazılı muvafakat vermesine bağlıdır.

 

            MADDE 5- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ VE SÜRESİ:

 

            01.01.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan 3. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi 2 (iki) yıl süreli olup, 31.12.2012 tarihinde sona erecektir.

 

MADDE  9-    SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

            Sendika temsilcileri, yürürlükteki yasalar ve sözleşmenin diğer maddelerinde belirlenen görevlerden başka;

 

            Sendika işyeri baştemsilcileri işyerlerinin merkezinde çalıştırılırlar. İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri temsilcilerinin işyerini değiştiremez veya işinde esaslı bir tarzda değişiklik yapamaz. Aksi halde değişiklik geçersiz sayılır.

-2

            MADDE 11- TEMSİLCİLİK ODASI:

 

            İşveren, Bölge Müdürlükleri, İşletme Müdürlükleri, Orman Müdürlükleri ile Araştırma Müdürlüklerinin bulunduğu işyerlerinde işyeri baştemsilcisinin ve temsilcilerinin temsilcilik görevlerini yapabilecekleri, evraklarını muhafaza edebilecekleri bir temsilcilik odası tahsis eder. Bu işyerinde işveren imkanları ölçüsünde demirbaş olmak kaydıyla bir masa, sandalye temin eder ve bir dahili telefon bağlar.

 

MADDE 16- SENDİKA AİDATLARI:

 

            İşveren yasalar gereğince kesmeye mecbur olduğu üyelik aidatı ve dayanışma aidatını her ay keserek işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden 10 gün içinde taraf sendikanın bildireceği, banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. İşveren bu işlemler için sendikadan herhangi bir masraf isteyemez. Bu madde uyarınca yapılan kesintileri gösterir bu listeyi kesintiyi takip eden bir ay içinde sendikaya gönderir.

 

            3. Dönem Toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren ücret artışlarından kaynaklanan fark aidatları da taraf sendikanın hesabına gönderilecektir.

 

MADDE 18- GÜNLÜK VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ:

 

            a)  Bu İşletme Toplu İş Sözleşmesinin kapsamındaki işyerlerinde haftalık çalışma süresi 45 saattir.

     b) İşveren 45 saatlik haftalık çalışmayı işyerlerinin özelliklerine göre günde 9 saat haftada 5 gün, günde 8 saat 5 gün Cumartesi 13:00’e kadar veya günde 7,5 saat haftada 6 gün, olarak tesbit etmeye, sonradan iş icap ve zaruretlerine göre değiştirmeye yetkilidir.

 

   c) Haftada 5 gün, 45 saat olarak çalışılan işyerinde Cumartesi günü akdi tatil günüdür.               

g) Yangın gözetleme kule bekçileri ile yangın işçileri, ağaçlandırma ve fidanlık sahaları bekçileri yukarıda yazılı günlük çalışma sürelerine tabi değildirler. Bu işçilerin çalışma süreleri (arazi kontrol ve koruma işlerini kapsadığından) günün değişik zaman dilimlerinde fiilen yapılan aralı ve fasılalı hizmetlerin icabı olarak yürütülür.

 

Yangınla mücadele amacıyla ilk müdahale ekip binalarında 24 saat görevde kalan işçilere verilecek olan hafta tatili izinlerinde Cumartesi günü öğle tatilinden sonraki yarım gün eklenmek suretiyle hafta içinde 1,5 (bir buçuk) gün izin verilmesi; iznin başlangıç saati 13:00; izin dönüşü ise 2. günü mesai başlangıcıdır.

 

            Yangınla mücadele amacıyla ilk müdahale ekip binalarında 24 saat görevde kalan işçilere görevde kaldıkları süre içerisinde görevlerinin haricinde ek görev verilerek çalıştırılmayacaklardır.

                                                                                 

MADDE 22- FAZLA ÇALIŞMALAR VE ÜCRETİ:

 

            Özel Bütçeden yangın işçileri için ayrılan fazla çalışma ödenekleri, kendileri ile Ek form 3/a hizmet sözleşmesi imzalanan işçiler için  kullanılacaktır.  Ödeneksiz çalıştırma yapan Orman İşletme Müdürleri, ödeneksiz harcama konusunda sorumlu tutulacaktır.

 

-3

Döner Sermaye Bütçesinden, kadrolu işçilerin fazla çalışma yapmaları durumunda 5004 nolu hesap planından, geçici işçilere ise 5005 nolu hesaptan fazla çalışma verilecektir.

 

  Fazla çalışma ödeneği ile hafta tatili ücretleri İş Kanununda birbirinden farklı maddelerde düzenlenmiş olup, birbiriyle karıştırılmamalıdır. Zira, ödeme usul ve esasları da farklılık arz etmektedir. Hafta ve Genel Tatilde çalıştırma süresi yıl içinde 15 Pazar olarak 394 sayılı hafta tatili kanununda belirtilmiştir. Fazla mesai ise, İş Kanununda günde 3 saat ayda 90 saat ve yılda 270 saat olarak tespit edilmiş ve işverenlerce bu sınırların aşılmaması istenmiştir. Buna göre, daimi ya da geçici işçilerden yıllık çalışma süresi içinde işin niteliğine bağlı olarak 15 Pazar ücreti ile 270 saatlik fazla çalışma sınırları aşılmayacaktır.

 

Resmi tatillerde çalışan işçilerin Pazar ücretlerinin ödenmesi veya muvafakatlarına bağlı olarak takip eden hafta içinde izin verilecektir.

 

Kendilerine izin kullandırılmayan hizmet vasıtası şoförleri,  diğer yardımcı hizmetlerde çalışanlar ile yangın nöbetinde kalmayan diğer işçilere, 45 saatlik çalışma sürelerini tamamlamaları kaydıyla fazla mesai ve Pazar ücretleri Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre ödemesi yapılacaktır.

 

Diğer taraftan, Orman Genel Müdürlüğü Toplu İş Sözleşmesinde İşveren olarak tanımlanmış olup, bir işverenin aynı iş için istihdam ettiği işçilerden bir kısmına fazla mesai vermesi ve bir kısmını bundan istisna tutması mümkün olamayacağı gibi, yangın mevsimi dışında çalıştırılan işçilerden fazla mesaiyi hak eden işçilere de, mevzuat çerçevesinde haklarının ödenmesi gerekmektedir.

 

TİS hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hizmetin gerektirdiği biçimde çalışma yaptırılacak olup, maliyet artırıcı keyfi uygulamaya tevessül edilmeyecektir. Keyfi uygulama yapan her kademedeki yetkilinin tespiti halinde, idare zararına konu edilebilecek miktarlar bu uygulamayı yapan sorumlulardan tahsil edilecektir.

 

MADDE 25 İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞEKİLLERİ:

 

            İşçi çalıştırma şekilleri toplu iş sözleşmesinin (a,b,c ve d) fıkralarında tarif edilmiş olup, bunlardan Mevsimlik İşçilerin 5620 sayılı Kanun Karşısındaki durumlarına yer verilmiştir.

 

a) 5620 sayılı Kanun hükümlerine göre, 2006 yılı içinde 6 aydan az çalışanlar için takip eden yıllarda 179 günü aşmayacak şekilde vize alındığından, alınan (179 günlük) vizeye bağlı olarak geçici işçi çalıştırılacaktır. (179 günün hesabında prim gün sayısı yerine ayların fiilen çektiği gün sayıları dikkate alınacaktır.)

 

Örneğin; 01 Ocak itibariyle işe başlatılan ve aralıksız çalışan bir geçici işçi: Ocak 31, Şubat 28, Mart 31, Nisan 30, Mayıs 31, Haziran 28 Haziran itibariyle 179 günlük çalışmasını tamamlayacak ve 29 Haziran tarihinde çıkışı verilecektir.)

 

b) 2006 yılı içinde 6 aydan fazla çalışması olup da sözleşmeli personel statüsünü kabul etmeyip geçici işçi olarak kalmayı kabul eden işçiler, 2006 yılındaki çalışma süreleri kadar takip eden yıllarda istihdam edilecektir. Vizeler kişi adına alınmış olup, her şahsın hizasında yazılı süre kadar çalıştırılmasına mutlak surette uyulacaktır. (a) bendinde verilen örnek ve açıklama bu durumda olan geçici işçiler için de geçerlidir.

 

-4

(a ve b) fıkralarında belirtilen, Vize sürelerine uyulmayarak bunun altında bir süreyle çalıştırma yaptıran işveren vekilleri, ileride açılacak herhangi bir eksik çalıştırma iddiası ile bir dava açıldığında Mahkemece idare aleyhine hükmedilen tutarlar ile SGK boyutundaki cezalar, vize miktarlarına uymayan sorumlularından tahsil edilecektir.

 

c) 5620 sayılı Kanunun Geçici 1.maddesinin 3.bendi hükmüne istinaden, gerek sözleşmeli personel statüsünü kabul etmeyip, 2006 yılındaki çalışma süresi kadar çalışacaklar ile 179 günlük süreye tabi olanlardan, sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte iş sözleşmeleri tüm yasal haklar ödenmek suretiyle sona erdirileceğinden, bu durumda olan işçilerin takiplerinin yapılarak emeklilik hakkını elde edenlerin tespiti halinde, ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenerek ilgililerin iş sözleşmesinin fesih işlemi (Kadrolu işçiler hariç) vakit geçirilmeksizin yapılacaktır.  Hizmet Sözleşmesi askıya alınan mevsimlik işçi, askı süresince işyerinde kesinlikle çalıştırılmayacaktır. Her bir mevsimlik işçinin vize süresi kadar, yıl içinde çalışma planı yapılacak ve bu plan işçiye tebliğ edilecektir.

 

Mevsimlik statüde çalışan işçilere, hizmet sözleşmesinin askı tarihleri, 15 gün önceden tebligat yöntemi ile bildirilecek ve tebligat kendilerine imza mukabili verilecektir. Söz konusu tebligatın birer örneği ilgililerin dosyalarında muhafaza edilecektir.

 

            MADDE 26- İŞE İŞÇİ ALINMASI VE ARANAN NİTELİKLER:

 

            5620 sayılı Kanun hükümleri gereği, mevsimlik işçi alımı yasaklanmış olduğundan, her türlü işçi alımı (istihdam zorunluluğu bulunan özürlü ve hükümlü işçi alımı da dâhil olmak üzere) Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının izinleri olmadan yapılamayacaktır.

 

İşe alınacak işçilerde aranılacak niteliklerin tespiti; 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre yapılır. 

 

Yürürlükten kaldırılan ancak, 14.maddesi korunan 1475 sayılı iş kanunu ve Toplu İş Sözleşmesinin kıdem tazminatıyla ilgili hükmü kendisine uygulanan işçinin, işverenle olan hukuki bağı sona erdiğinden karşılıklı hak ve borçlar da sona ermektedir. Bu nedenle, kendilerine kıdem tazminatı ödenen işçiler ile İdare aleyhine KIDEM TAZMİNATI davası açan (işe iade davası hariç) işçilerin; 4857 sayılı iş Kanununun 24. ve 25. maddeleri uyarınca hizmet akitleri feshedilmiş sayıldığından, gerek dava aşamasında gerekse dava sonunda tekrar çalıştırılmaları mümkün değildir. Bu durumda olan işçilerin de ilk defa işçi alımı içinde değerlendirilmeleri zorunludur. (Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 21.09.1992 tarih ve E.1992/9677, K.1992/10208 Sayılı Kararında: kıdem tazminatı davası ile ilgili olarak, işveren tarafından bir feshin söz konusu olmadığı, ancak, davacının bu davayı açmakla hizmet akdini feshettiğini kabul etmek gerekir... şeklinde hüküm kurulmuştur. Bu karara göre de, kıdem tazminatı davası açan işçinin hizmet sözleşmesi sona ermektedir. Dolayısıyla, bu durumda olan kişilerin işe alınmaları da ilk defa işçi alımı kapsamında değerlendirilecektir.)

 

            Kıdem tazminatlarını alarak işten ayrılan veya disiplin hükümleri ile işten çıkan veya idare aleyhine kıdem tazminatı davası açanlarla, bir yıldan fazla hizmet akdi askıda kalanların hizmet akdi sona ermiş sayıldığından bu işçilerinde eski işçi gibi işe davetleri mümkün değildir.

 

 

           

-5

            MADDE 29- GÖZETİM ALTINA ALINMA, TUTUKLULUK VE MAHKUMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA:

 

1) Gözetim altına alınan işçiler bunu belgeledikleri takdirde yasal gözaltı süresinde ücretsiz izinli addedilir.

 

2)  İşçi herhangi bir suçla tutuklandığı ve tutukluluğu iş kanunundaki bildirim sürelerini aştığı takdirde, iş sözleşmesi münfesih sayılır. Bildirim süresi kadar süren tutukluluk hallerinde tutuklu kalınan süreler kadar işçi ücretsiz izinli kabul edilir.

 

3)  Tutukluluğun;

            a)   Kovuşturmaya yer olmadığı,

            b)   Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı,

            c)   Beraat kararı verilmesi,

            d)   Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması, nedenlerinden biri ile 90 gün içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren bir hafta içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde, işveren tarafından emsallerinin hakları ile işe alınır. 90 gün sonunda yapılan başvuru halinde boş yer var ise işe alınırlar. Bu halde işe tekrar alınan işçinin eski kıdem hakları saklıdır.

 

            4)  Adi suçlardan (Bu maddenin 6.bendindeki suçlamalar hariç) yargılanmaları tutuklu olarak devam ederken 90 gün içinde tahliye edilenler bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, işveren tarafından tekrar işe alınırlar.

 

            Bilahare hüküm giymeleri halinde iş sözleşmeleri münfesih sayılır. Şu kadar ki: 5.fıkranın (a) ve ( b ) bentleri saklıdır.

 

            5)  Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden;

            a)  6 ay ve daha az ceza alan,

            b)  6 aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan veya iyi hali nedeniyle 6 aydan fazla ceza aldığı halde 6 aydan önce tahliye edilen işçiler bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilirler.

 

            6)  Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, Devletin Ülke ve milleti ile bütünlüğüne, Milli Güvenliğe, Kamu Düzenine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması hallerinde dahi hiçbir suretle tekrar işe alınamazlar.

 

            7)  İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken trafik kazası yapan şoförler ve iş makinaları operatörleri, bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri takdirde 90 gün içinde hükümlülük veya tutukluluk hali sona ermek şartıyla,

 

            a)  Tutuklu veya hükümlü kaldıkları sürenin sonunda 10 gün içinde,

 

            b)  Ehliyetlerinin mahkemece geri alınmış olması durumunda ehliyetin iade edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde başvurmaları halinde eski işlerine alınır. 90 günden fazla süren hükümlülük veya tutukluluk halinde tekrar işe başlatma işverenin takdirine bağlıdır.

 

 

-6

            MADDE 30- ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU:

 

4857 Sayılı İş Kanununun 30.maddesi hükümleri göz önüne alınarak, Bölge Müdürlüklerimizce il bazında çalışan işçi sayıları toplamının %4 ve %2’si oranında özürlü ve hükümlü işçinin çalıştırılması zorunluluğu bulunduğundan, 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 24.maddesi (2) fıkrasında; “190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu idare, kurum ve kuruluşlarının boş sürekli işçi kadrolarına, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca yükümlü oldukları özürlü ve hükümlü işçi atamaları, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin (d) bendi hükmüne göre açıktan atama iznine bağlı olmaksızın gerçekleştirilir. Bu atamalar izleyen ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.” denilmektedir.

 

Bu hükme göre, Bölge Müdürlüklerimizce İl bazında oluşacak olan özürlü ve hükümlü kontenjan açıklarının kapatılması için Genel Müdürlüğümüzden boş sürekli işçi kadrosu talebi yapılacak ve 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete yayımlanan, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre işlem yapılacaktır.

 

MADDE  32-  GRUP VE POZİSYON DEĞİŞİKLİKLERİ:

 

            Halen, işyerlerinde bir alt grubun herhangi bir pozisyonunda çalışmakta iken, işverenden herhangi bir münhal (boş) bulunan bir üst grubun herhangi bir pozisyonuna geçen işçi geçtiği grup ve pozisyonunun Ek 2’deki taban yevmiyelerinin arasındaki fark almakta olduğu ücretine ilave edilir.

 

MADDE  33-  İŞÇİLERİN KIDEM TERFİİ:

 

Bir takvim yılında en az 170 gün çalışan işçilere her yıl 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere 1;00 (Bir) TL  kıdem terfii verilir. Kıdem terfii işçilerin 1 Ocak tarihindeki zamlı yevmiyelerine ilave edilir. 

 

Senesi içerisinde işe giren işçi bu tarihe kadar, 170 takvim gününü doldurmuş ise kıdem terfiine hak kazanır. İşe girdiği tarihten itibaren 1 Ocak tarihine kadar 170 takvim gününü doldurmamış olan işçinin kıdem terfii, bir sonraki yılın Ocak ayında yapılır. Grup ve pozisyon değiştiren bir işçinin eski grubundaki ve pozisyonundaki geçen zamanları kıdem terfii hakkına halel getirmez.

 

Bölge Müdürlüklerimize bağlı işyerlerimizde 2010 yılı sonu itibariyle bir takvim yılında en az 170 gün çalışan işçilere 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere 1,00-TL kıdem terfi uygulaması yapılmış ise bu durumdaki işçilere kıdem terfii verilmeyecektir.

 

MADDE  34-  NAKİLLER:

 

İşçilerin kendi meslek ve pozisyonlarında çalıştırılması esastır.

 

            İşçiler gerektiği takdirde, işyeri içinde ünvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya yerlerde muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilirler.

 

 

-7

            Görülen işin niteliğindeki benzerlik olmak şartı ile işçilerin aynı işverene bağlı başka bölgelerdeki işyerlerine işverence nakledilmeleri mümkündür. Ancak, iş ve işyeri değişikliği, disiplin kurulu kararı müstesna hiçbir zaman ceza mahiyetinde olamaz.

 

Mevsimlik işçilerin, Bölge Müdürlükleri veya Bölge Müdürlüklerine bağlı İşletme Müdürlükleri arasında nakil edilmeleri durumlarında 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

 

İşçilerin bağlı oldukları bölgelerden başka bölgelerdeki işyerlerine daimi olarak nakledilmelerine rıza göstermemeleri halinde İş Kanununun 24’üncü maddesinin II/f fıkrasına göre iş sözleşmesini feshetmiş sayılarak kendilerine işverence kıdem tazminatı ödenir.

 

İş sözleşmesi devam eden işçilerden Yüksek Okulu kazananlar, okula kayıtlarını yaptırmak şartıyla çalıştıkları işyerinden okulun bulunduğu bir işyerine nakledilebilirler.

 

            Gerek kendi isteğiyle ve gerekse işverence lüzum görülmesi halinde yapılacak nakillerde işçilerin ücretinde bir azaltma yapılamaz.

 

            Başka bölgelere nakledilen işçilere uzaklığa göre ve işverenin takdiri ile en fazla 15 güne kadar ücretli yol izni verilir.

 

            MADDE 35-SEYYAR GÖREV TAZMİNATI, GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU

                            VE ARAZİ TAZMİNATI:

 

a)      6245 Sayılı Harcırah Kanununun 2562 sayılı kanunla değişik 49. Maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüz tarafından Maliye Bakanlığına vize ettirilen cetvellere dayanılarak fiilen gezici arazi işçiliğinde çalışanlara “Bölge esasına göre” vize edilen adam/gün sayılarını aşmamak kaydıyla arazide çalıştıkları fiili günleri karşılığı seyyar görev tazminatı ödenecektir. (Döner Sermaye Bütçesinden kadrolu bir işçiye ilişkin adam/gün sayısı yıl içinde 300 gün, geçici işçiye ise yıl içinde 180 gün olarak  vize yapılmıştır. Özel Bütçeden kadrolu bir işçiye ilişkin adam/gün sayısı yıl içinde 81 gün, geçici işçiye ise yıl içinde 41 gün olarak vizesi yapılmıştır.)

 

b)     Geçici görev yolluğu; memuriyet mahalli dışına geçici olarak görevlendirilenlerden sanatkar ve şoför gibi asli görevlerini işyeri merkezinde yapan işçilere işyerinin bulunduğu belediye sınırları dışına çıkışlarında geçici görev yolluğu verilecektir. Kadro ve pozisyonu veya yaptığı görev hakkında tereddüt olduğu takdirde; o görevin, 657 sayılı yasaya tabi bir memur tarafından yerine getirilmesi halinde harcırah kanununun memura tanıdığı haktan işçi de aynı şekilde faydalanacaktır. Zira, yasa, işçi ve memura aynı hakları tanımaktadır. Ayrıca, 2.dönem işletme toplu iş sözleşmesinde, ana ormancılık faaliyetlerinin neler olduğu belirtilmiştir. Yapılan tanımlamaya göre harcıraha müstahak olan ve olmayan işçiler ayrımı netleştirilmiştir.

 

Ayrıca, Ek Form-3/a hizmet sözleşmesi imzalayan orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde çalışan işçilere, 10.10.2008 tarihli ve 1471 sayılı yazımızla diğer Bölge Müdürlüklerine veya diğer Orman İşletme Müdürlüklerine yapılan görevlendirmede harcırah verileceği izah edilmiş olmasına rağmen, bazı Orman Bölge Müdürlüklerimizce yangın amaçlı da olsa iş makinesi operatörlerinin de bu kapsamda değerlendirildikleri tespit edilmiştir. Oysa, iş makinesi operatörlerine 6245 sayılı kanunun 49.maddesi gereğince her yıl Maliye Bakanlığından vize alınarak, ilgili birimlerine gönderilmektedir.

 

-8

Sorunu çözülmüş olan bu durumdaki işçilerin vizeli cetvelde yokmuş gibi harcırahla irtibatlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

c)      Arazi Tazminatı 6245 sayılı Harcırah Kanununun 2562 sayılı kanunla değişik 50. Maddesi ile sözleşmenin bu hükmüne istinaden, ağaçlandırma, fidanlık, amenajman ve orman kadastro hizmetlerinde fiilen arazide görev yapanlara bölge sınırları içinde “ arazi tazminatı” verilecek, bölge sınırı aşıldığında genel hükümlere göre gündelik verilecektir. Gündelik tazminatın tespitinde, Harcırah Kanunu ile belirlenen 4. Derece Devlet Memuruna ödenen miktarın geçilmemesi gerekmektedir.

Harcırah, Seyyar Görev ve Arazi tazminatlarında yukarıda belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

Bu nedenle, Bölge Müdürlüğü veya Orman İşletme Müdürlüğü; özel hukuk hükümlerinden olan TİS ile yapılan harcırah düzenlemelerine uymak zorundadır. Zira, İş Kanunu da gözetilerek harcırah hususu ile de işçilere daha elverişli haklar sağlanmıştır. Toplu İş Sözleşmeleri, Devlet-İşçi-İşveren arasında varılan mutabakatın bir sonucu olup, taahhüt niteliğindedir. Söz Konusu taahhüt aynı zamanda özel hukukun koruması altındadır. Bu nedenle, toplu sözleşme hükümleri gücünü harcırah kanunundan ziyade özel hukuktan almaktadır. 

 

MADDE 38- ÜCRET ZAMMI:

 

A) İYİLEŞTİRME

 

İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde yürürlük başlangıç tarihinde çalışmakta olan ve günlük brüt çıplak ücretleri 33,33.-TL’nin altında olan taraf sendika üyesi işçilerin günlük brüt çıplak ücretlerine; günlük 37,33.-TL’yi geçmemek kaydıyla 5,00- TL/Gün;

 

Örnek 1- İşçinin yevmiyesi 31,20-TL olsun, 37,33-TL geçmemek kaydıyla 5,00-TL/Gün verileceğine göre, (31,20+5,00=36,20-TL’ye ulaşılacak ve 37,33-TL’yi geçmediğimize göre yeni yevmiyesi 36,20-TL ve iyileştirmede 5,00-TL/Gün verilecektir)

 

Örnek 2- İşçinin yevmiyesi 32,50-TL olsun, 37,33-TL’yi geçmemek kaydıyla 5,00-TL/Gün verileceğine göre, (32,50+5,00=37,50-TL’ye ulaşılacak ve 37,33-TL’yi geçtiğimizden işçi 5,00-TL/Gün iyileştirme yerine; (37,33-32,50=4,83-TL/Gün iyileştirme alacaktır.

 

Bu gruptaki yevmiyelere iyileştirmeler sonucu yapılan ücret artışlarında oluşacak yevmiyeler hiçbir şekilde 37,33-TL’yi geçmeyecektir. 

 

İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde yürürlük başlangıç tarihinde çalışmakta olan ve günlük brüt çıplak ücretleri 33,37.-TL ile 40,00.-TL arasında olan taraf sendika üyesi işçilerin günlük brüt çıplak ücretlerine; günlük 43,00.-TL’yi geçmemek kaydıyla 4,33- TL/Gün;

 

Örnek 3- İşçinin yevmiyesi 38,60-TL olsun, 43,00-TL geçmemek kaydıyla 4,33-TL/Gün verileceğine göre, 38,60+4,33=42,93-TL’ye ulaşılacak ve 43,00-TL’yi geçmediğimize göre yeni yevmiyesi 42,93-TL ve iyileştirmede 4,33-TL/Gün verilecektir)

 

Örnek 4- İşçinin yevmiyesi 39,80-TL olsun, 43,00-TL’yi geçmemek kaydıyla 4,33-TL/Gün verileceğine göre, 39,80+4,33=44,13-TL’ye ulaşılacak ve 43,00-TL’yi geçtiğimizden işçi 4,33-TL/Gün iyileştirme yerine; (43,00-39,80=3,20-TL/Gün iyileştirme alacaktır.

 

Bu gruptaki yevmiyelere iyileştirmeler sonucu yapılan ücret artışlarında oluşacak yevmiyeler hiçbir şekilde 43,00-TL’yi geçmeyecektir.

-9

İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde yürürlük başlangıç tarihinde çalışmakta olan ve günlük brüt çıplak ücretleri 40,03.-TL ile 47,50.-TL arasında olan taraf sendika üyesi işçilerin günlük brüt çıplak ücretlerine; günlük 47,50.-TL’yi geçmemek kaydıyla  3,33- TL/Gün;

 

Örnek 5- İşçinin yevmiyesi 43,90-TL olsun, 47,50-TL geçmemek kaydıyla 3,33-TL/Gün verileceğine göre, 43,90+3,33=47,23-TL’ye ulaşılacak ve 47,50-TL’yi geçmediğimize göre yeni yevmiyesi 47,23-TL ve iyileştirmede 3,33-TL/Gün verilecektir)

 

Örnek 6- İşçinin yevmiyesi 46,60-TL olsun, 47,50-TL’yi geçmemek kaydıyla 3,33-TL/Gün verileceğine göre, 46,60+3,33=49,93-TL’ye ulaşılacak ve 47,50-TL’yi geçtiğimizden işçi 3,33-TL/Gün iyileştirme yerine; (47,50-46,60=0,90-TL/Gün iyileştirme alacaktır.

 

Bu gruptaki yevmiyelere iyileştirmeler sonucu yapılan ücret artışlarında oluşacak yevmiyeler hiçbir şekilde 47,50-TL’yi geçmeyecektir. 

 

 iyileştirme yapılacaktır.

 

33.maddede belirtilen Kıdem Terfii ücret zammı ve iyileştirmelerden sonra uygulanılacaktır.

 

Toplu İş Sözleşmesinin 38 maddesinin (D) bendi gereği iyileştirme, ücret zammı, kıdem terfii zammı uygulanmasına rağmen 2011 yılı işe giriş ücreti altında kalanlar otomatik olarak grubunun işe giriş ücretine yükseltilecektir.

 

B) ÜCRET ZAMLARI:

 

            1) Birinci Yıl Birinci Altı ay Zammı:

 

            01.01.2011 tarihinde işyerinde çalışmakta olan taraf sendika üyesi işçilere (A) fıkrasındaki iyileştirme yapıldıktan sonra; 01.01.2011 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine, 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmenin birinci altı ayında  % 4 (yüzde dört) oranında zam yapılacaktır.

 

2) Birinci Yıl İkinci Altı ay Zammı:

 

İşçilerin 30.06.2011 tarihinde almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine 01.07.2011 tarihinden geçerli olmak üzere % 4 (Yüzde dört) oranında zam yapılacaktır.

 

3) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:

 

            İşçilerin 31.12.2011 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere % 3 (Yüzde üç) oranında zam yapılacaktır.

 

            Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2012 indeks sayısının, Aralık 2011 indeks sayısına göre değişim oranının % 3’ü (Yüzde üç)  aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir

 

 

-11

            4) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:

 

            İşçilerin 30.06.2012 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine, 01.07.2012 tarihinden geçerli olmak üzere % 3 (Yüzde üç) oranında zam yapılacaktır.

 

            Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2012 indeks sayısının, Haziran 2012 indeks sayısına göre değişim oranının % 3’ü (Yüzde üç) aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ayının son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere ilave edilecektir.

 

C) 01.01.2011 tarihinden sonra işe ilk defa giren işçilere, taraf sendikaya üye olmaları halinde üyeliklerinin işverene tebliğ tarihinden itibaren pozisyon ve gruplarına göre Ek 2 Sayılı Cetvelde belirlenen işe giriş ücreti verilir. İşçilere işe girdiği dönemin ücret zamları ayrıca uygulanmaz. Takip eden dönemlerin ücret zammı uygulanır.

 

Buna göre; 01.01.2011-30.06.2011 tarihleri arasında işe başlatılan işçilerden taraf işçi sendikasına üye olanlara EK-2 Sayılı Cetvelde belirtilen işe giriş ücretleri verilecektir. EK-2 sayılı cetvelde belirtilen işe giriş ücretlerine toplu iş sözleşmesinin birinci yılının ikinci altı ayı ile ikinci yılının birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılacaktır.

 

EK-2 SAYILI CETVELE GÖRE İŞE İLK DEFA ALINACAK İŞÇİLERİN SENDİKAYA ÜYE OLMALARI HALİNDE GÖREV ÜNVANLARINA (POZİSYONLARINA) GÖRE ALACAKLARI YEVMİYELERİ GÖSTERİR CETVEL (TL/GÜN)

GRUPLAR

ÜCRET ZAMAN DİLİMLERİ

01.01.2011                      30.06.2011

01.07.2011                      31.12.2011

1.GRUP POZİSYONUNDA BULANANLAR

40,00

41,60

2.GRUP POZİSYONUNDA BULANANLAR

39,50

41,08

3.GRUP POZİSYONUNDA BULANANLAR

39,00

40,56

4.GRUP POZİSYONUNDA BULANANLAR

38,50

40,04

5.GRUP YUKARIDAKİ POZİSYONLAR DIŞINDA ALINACAK İŞÇİLER

38,00

39,52

 

01.01.2012-30.06.2012 ve 01.07.2012-31.12.2012 ücret zaman dilimlerinde enflasyon farkları olduğundan belirlenmemiştir.

 

Örnek7-: 03.05.2011 tarihinde “Vasıfsız İşçi” kadrosunda ve 33,00-TL ücretle işe başlattığımız Terör Mağduru, özürlü veya hükümlü bir işçinin yevmiyesi, taraf sendikaya üye ise Ek-2 Sayılı Cetvelin 5.Grup Ücreti olan 38,00-TL çıkarılacaktır.

 

Örnek8-: 18.07.2011 tarihinde “Vasıflı İşçi” kadrosunda ve 34,00-TL ücretle işe başlattığımız Terör Mağduru, özürlü veya hükümlü bir işçinin yevmiyesi, taraf sendikaya üye ise Ek-2 Sayılı Cetvelin 3.Grup Ücreti olan 40,56-TL çıkarılacaktır.

 

            Dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesi haklarından yararlanma imza tarihinden itibaren (26.08.2011) ileriye doğru yararlanılacaktır.

 

-12

GEÇİCİ MADDE 4-

 

 Toplu İş Sözleşmesinin 38.Maddesinin (D) fıkrasının son paragrafına istinaden işçi statüsünde çalışan Üniversite ve yüksek okul mezunu (İki yıllık dahil)  personel için işveren onayıyla alınmış olan ücret ayarlamalarına; toplu iş sözleşmesi ile 01.01.2011 tarihinden itibaren dönemsel olarak uygulanan ücret zamları yansıtılacaktır.

 

Bu madde hükmüne göre, Genel Müdürlüğümüzce, Makamın 08.02.2011 tarih ve 152 sayılı Olur’ları ile 15.01.2011 tarihinden geçerli olacak şekilde yapılmış olan ücret ayarlamalarına 01.01.2011 tarihinden itibaren dönemsel olarak uygulanan ücret zamları ayrıca yansıtılacaktır.

 

Bu uygulama ile işverenin takdir etmiş olduğu ücretler müktesep ücretleri durumuna geçmiştir.

 

Örnek 9- İki yıllık yüksek okul mezunlarına verilmiş olan 50,00-TL’lik ücrete, 01.01.2011 tarihinde uygulanacak olan %4’lük zam yansıtılacak ve 01.01.2011-30.06.2011 dönemi yevmiyesi 52,00-TL, 01.07.2011-31.12.2011 dönemi ücret zammı %4, 52,00-TL’ye uygulandığında 54,08-TL bu işçinin yeni yevmiyesi olacak ve müktesep hak olarak artık bu yevmiyeyi alacak, bundan sonraki dönemlerde de bu yevmiyenin üzerine ücret zamları yansıtılacaktır.

 

MADDE 39- İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYELER:

 

            Hak eden işçilere, 01.01.2011 tarihinden itibaren 6772 Sayılı Kanuna göre yapılan tediyelerden ayrı olarak yılda 60 günlük ücret tutarında ikramiye ödemesi yapılacak ve bu ikramiye ödemelerinde bir yıldan az çalışan mevsimlik işçilere çalışılan süreyle orantılı olarak ödeme yapılacaktır. Ayrıca, Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede yayınlanmasını müteakip, ödeneği olan Bölge Müdürlükleri Genel Müdürlük emrini beklemeksizin derhal, ödeneği olmayan Bölge Müdürlükleri de merkezden ödenek talep ederek geciktirmeye meydan vermeden gerekli ödemeleri yapacaklardır.

                                                                                                                                

MADDE 40- SOSYAL YARDIM:

 

Bu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere her ay olmak üzere sözleşmenin birinci yılında brüt 145,00-TL/Ay; sosyal yardım ödenir.

 

Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir.

 

            Bu yardımın ödenmesinde, her türlü ücretli izinler ile iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle istirahat halleri ve bir ayı aşmayan diğer hastalık istirahatı hallerinde kıstelyevm yapılmaz.

 

            SOSYAL YARDIM FARK TABLO:

YILLAR

2.DÖNEM TİS İLE ÖDENEN
(TL/AY)

3.DÖNEM TİS İLE VERİLEN
(TL/AY)

ÖDENECEK FARK ÜCRET
(TL/AY)

01.01.2011- 31.12.2011

84,47

145,00

60,53

 

 

 

 

-13

MADDE  41-  DOĞUM YARDIMI:

 

            İşçilere doğan her çocuğu için resmi veya hükümet tabipliğinden tasdikli ebe raporuna veya nüfus suretinin tasdikli örneğine istinaden sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında 41,85-TL; doğum olayının birinci yılının ikinci altı ayında gerçekleşmesi halinde ise  43,52- TL  doğum yardımı yapılır.

 

  Doğum olayı toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci veya ikinci altı aylarında olmuş ise doğum yardımı ödendiği dönemin ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir.

 

            DOĞUM YARDIMI FARK TABLO:

YILLAR

2.DÖNEM TİS İLE ÖDENEN
(TL)

3.DÖNEM TİS İLE VERİLEN
(TL)

FİİLİN MEYDANA GELMİŞ OLMASI HALİNDE ÖDENECEK FARK ÜCRET
(TL)

01.01.2011- 30.06.2011 (%4)

40,24

41,85

1,61

01.07.2011- 31.12.2011 (%4)

40,24

43,52

3,28

 

            MADDE 42- EVLENME YARDIMI:

 

İşçilerin evlenmeleri halinde ve bir defaya mahsus olmak üzere Toplu İş Sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında 83,72- TL;  birinci yılının ikinci altı ayında evlenmeleri halinde ise 87,07- TL evlenme yardımı yapılır.

 

Evlenme olayı toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci veya ikinci altı aylarında gerçekleşmiş ise, bu yardım ödendiği dönemin ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir.

 

            Evlenme yardımı işçilerin evlenme cüzdanı suretinin veya aslının işveren vekiline ibrazını takiben yapılır.

 

EVLENME YARDIMI FARK TABLO:

YILLAR

2.DÖNEM TİS İLE ÖDENEN
(TL)

3.DÖNEM TİS İLE VERİLEN
(TL)

FİİLİN MEYDANA GELMİŞ OLMASI HALİNDE ÖDENECEK FARK ÜCRET
(TL)

01.01.2011- 30.06.2011 (%4)

80,50

83,72

3,22

01.07.2011- 31.12.2011 (%4)

80,50

87,07

6,57

 

            MADDE 43- MALULİYET VE ÖLÜM YARDIMI:

 

a) İşverence, ölen işçilerin kanuni varislerine cenaze masrafı  karşılığı olarak toplu iş sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında 209,29- TL; ölüm olayının birinci yılının ikinci altı ayında gerçekleşmesi halinde ise 217,66- TL tutarında ölüm yardımı yapılır.

 

-14

b) İşçinin eş ve çocuklarından biri veya öz ana ve babasının ölümleri halinde toplu iş sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında 125,60-TL;  ölüm olayının birinci yılının ikinci altı ayında gerçekleşmesi halinde ise 130,62- TL tutarında ölüm yardımı yapılır.

 

c) İşyerinde çalışan işçilerin iş kazası neticesinde ölümü halinde kanuni varislerine toplu iş sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında 334,86-TL;  ölüm olayının birinci yılının ikinci altı ayında gerçekleşmesi halinde ise 348,25- TL tutarında ölüm yardımı yapılır.

 

Ölüm olayları toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci veya ikinci altı aylarında olmuş ise, ölüm yardımı ödendiği dönemin ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir.

 

            Ancak, iş kazası sonucu ölen işçinin varisleri lehine mahkemece bir tazminata hükmedildiği ve hükmedilen bu tazminat yukarda belirtilen miktardan fazla olduğu takdirde bu miktar mahkemece hükmedilen meblağdan mahsup edilir.

 

MALULİYET VE ÖLÜM YARDIMI FARK TABLO:

YILLAR

2.DÖNEM TİS İLE        ÖDENEN
(TL)

3.DÖNEM TİS İLE VERİLEN
(TL)

FİİLİN MEYDANA GELMİŞ OLMASI HALİNDE ÖDENECEK FARK ÜCRET
(TL)

a

b

c

a

b

c

a

b

c

01.01.2011- 30.06.2011 (%4)

201,24

120,76

322,00

209,29

125,60

334,86

8,05

4,84

12,86

01.07.2011- 31.12.2011 (%4)

201,24

120,76

322,00

217,66

130,62

348,25

16,42

9,86

26,25

 

            MADDE 44- YEMEK YARDIMI:

 

            a)  İşçilere, çalıştıkları her gün için, günde bir öğün olmak üzere 2000 kalorili üç kap doyurucu yemek verilir. Görevleri gereği “geçici görev yolluğunu” hak etmemesine rağmen 24 saatini ikametgahları dışında (konaklayarak) çalışmasını sürdüren işçilere bu toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden itibaren yemek yardımı günde üç öğün olarak verilir.

 

            3.Dönem Toplu İş Sözleşmesinde 2.Dönem Toplu İş Sözleşmesinden 3 öğün yemeğin hak kazanılma koşullarında farklılık yapılarak görevleri gereği ikametgahları dışında görevlendirilip, geçici görev yolluğu ödenmeyenlerdir. Bununla birlikte, seyyar görev tazminatı ya da arazi tazminatına hak kazanıp kazanmama sonucu etkili değildir.

 

            b)  Yemek verilmediği takdirde, bir öğünün karşılığında her gün için toplu iş sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında 4,16.-TL/Gün, birinci yılının İkinci altı ayında ise 4,33 TL/Gün yemek yardımı ödenir.

 

            Yemek yardımı toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir.

 

 

-15

            c)  Arazide çalışanlar ile doktor raporu ile yemek yiyemeyeceği tespit olunanlar ve Ramazan ayında oruç tutanlara (b) fıkrasında belirtilen miktarda yemek bedeli ödenir.

 

d)      İşçinin, atölye ve arazide çalıştığı veya işverenin emrine amade bulunduğu günler ile Ulusal Bayram, Genel Tatil ve Hafta tatilinde çalışanlara yemek verilir veya yerine (b) fıkrasında belirlenen bedeli ödenir. Çalışılmayan günler için yemek veya bedeli verilmez.

 

e)      Arazide grup halinde çalışanlar için gerekli mutfak malzemeleri (kuzine, tüp, gaz, karavana ve gerekli demirbaş malzemeler)  işverence sağlanır.

           

YEMEK YARDIMI FARK TABLO:

YILLAR

2.DÖNEM TİS İLE ÖDENEN
(TL/GÜN)

3.DÖNEM TİS İLE VERİLEN
(TL/GÜN)

ÖDENECEK FARK ÜCRET
(TL/GÜN)

01.01.2011- 30.06.2011 (%4)

4,01

4,16

0,15

01.07.2011- 31.12.2011 (%4)

4,01

4,33

0,32

           

MADDE 45- GİYİM YARDIMI:

 

f)       Daimi işçilere, iş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri gereğince verilecek araç, gereç ve malzemeler dışında Sosyal Yardım olarak her tam hizmet yılı karşılığı yılda bir defa olmak üzere giyim yardımı sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında ödenmesi halinde 83,72-TL; birinci yılının ikinci altı ayında ödenmesi halinde ise 87,07-TL olarak ödenir.

 

Bu yardım toplu iş sözleşmesinin ikinci yılında ve bir kez ödenmek kaydıyla ikinci yılın birinci veya ikinci altı aylarında ödendiği dönemin ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir.

 

            b)  Bir takvim yılı içinde en az 120 gün çalışan mevsimlik işçilere giyim yardımı yılda bir defa olmak üzere sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında ödenmesi halinde 41,85-TL; birinci yılının ikinci altı ayında ödenmesi halinde ise 43,52-TL olarak ödenir.

 

Bu yardım toplu iş sözleşmesinin ikinci yılında ve bir kez ödenmek kaydıyla ikinci yılın birinci veya ikinci altı aylarında ödendiği dönemin ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir.

 

g)      Giyim yardımı  hak edenlere en geç Aralık ayı içinde yapılır.

 

GİYİM YARDIMI FARK TABLO:

YILLAR

2.DÖNEM TİS İLE ÖDENEN
(TL)

3.DÖNEM TİS İLE VERİLEN
(TL)

ÖDENECEK FARK ÜCRET
(TL)

a

b

a

b

a

b

01.01.2011- 30.06.2011 (%4)

80,50

40,24

83,72

41,85

3,22

1,61

01.07.2011- 31.12.2011 (%4)

80,50

40,24

87,07

43,52

6,57

3,28

                       

-16

GEÇİCİ MADDE 3-

 

Sosyal yardım amacıyla işçilere verilen ve EK 5 e derc edilmiş bulunan “Meşin gocuk, ayakkabı, Kışlık elbise, yazlık elbise, meşin ceket ile kravat-papyon” gibi giyim eşyalarının fiyatları işyerlerinde en son ödenen miktarlar göz önüne alınarak bir bedelin tespiti hususundaki çalışmalar taraflarca en geç üç ay içinde sonuçlandırılacaktır.

 

Bu madde hükmüne göre, Bölge Müdürlüklerimize bağlı işyerlerinde işçilere “Meşin gocuk, ayakkabı, Kışlık elbise, yazlık elbise, meşin ceket ile kravat-papyon” gibi giyim eşyalarının kaç işçiye verildiği ve fiyatlarını tek tek gösterir bir listenin 10.10.2011 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.  

           

MADDE  46-  KAR MÜCADELESİ  ZAMMI :

 

            Arazi personelinden; greyder, dozer operatörü ve yardımcıları ile yağcılara kar mücadelesi zammı ödenir. Kar mücadelesi yapmamak esastır. Yaptırıldığı takdirde, dozer ve greyderlerden kapalı ve kaloriferli olmayan dozerler kar mücadelesine gönderilmez. Yukarıdaki şartlar halinde kar mücadelesine katılan personele işe çıktıkları beher gün için, sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında 1,24- TL;  birinci yılının ikinci altı ayında ise 1,29-TL kar mücadelesi zammı yapılır.

 

Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir.

 

KAR MÜCADELESİ ZAMMI FARK TABLO:

YILLAR

2.DÖNEM TİS İLE ÖDENEN
(TL/GÜN)

3.DÖNEM TİS İLE VERİLEN
(TL/GÜN)

FİİLİN MEYDANA GELMİŞ OLMASI HALİNDE ÖDENECEK FARK ÜCRET
(TL/GÜN)

01.01.2011- 30.06.2011 (%4)

1,19

1,24

0,05

01.07.2011- 31.12.2011 (%4)

1,19

1,29

0,10

 

 

            MADDE 47- YIPRANMA TAZMİNATI VE YANGINLA MÜCADELE PRİMİ:

 

            a)  Günlük mesaiye tabi olmadan çalışan bekçiler ile yangın işçilerine çalıştıkları aylara mahsus olmak üzere sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında her ay 24,98-TL; birinci yılının ikinci altı ayında ise her ay 25,98-TL ödenir. 

 

Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir.

 

            Ay içindeki çalışmalar ve izinler ay hesabında çalışılmış gibi kabul edilir.

 

             Bu işçiler Toplu İş Sözleşmesindeki Ulusal Bayram, Genel Tatil, Hafta Tatili izin haklarından diğer işçiler gibi yararlanırlar.

-17

 

            b)  Yangınların (anız, ev,işyeri vs) söndürülmesine ve emniyet altına alınması çalışmalarına katılan işçilere, yangında fiilen çalıştıkları her gün için sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında 4,17- TL;  sözleşmenin birinci yılının ikinci altı ayında ise 4,34-TL yangınla mücadele primi verilir.

 

Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir.

 

            c)  Orman yangınlarının söndürülmesi sırasında yaralananların kendilerine, ölenlerin ise kanuni mirasçılarına mükerrer olmamak kaydıyla Orman Kanununun 71.maddesi hükümlerine göre tazminat ödenir.

 

YIPRANMA TAZMİNATİ VE YANGINLA MÜCADELE PRİMİ FARK TABLO:

YILLAR

2.DÖNEM TİS İLE    ÖDENEN

2.DÖNEM TİS İLE VERİLEN

ÖDENECEK FARK ÜCRET

a
(TL/AY)

b
(TL/GÜN)

a
(TL/AY)

b
(TL/GÜN)

a
(TL/AY)

b
(TL/GÜN)

01.01.2011- 30.06.2011 (%4)

24,02

4,01

24,98

4,17

0,96

0,16

01.07.2011- 31.12.2011 (%4)

24,02

4,01

25,98

4,34

1,96

0,33

 

            MADDE 48- TEŞVİK PRİMİ:   

                                

Bulundukları gruplar itibariyle toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi içinde işçilere fiilen ödenmekte olan Teşvik Primi ile mevsimlik ve geçici işçilere ödenen Kalifiye İşçi Zammı fiilen çalıştıkları günlerde 01.01.2011 tarihinden itibaren % 4 (Yüzde dört) artırılarak ödenecektir. Bu ödemeler 01.07.2011 tarihinden itibaren % 4 (Yüzde dört) oranında artırılacaktır.

 

Bu prim toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir.

 

Sözleşmenin yürürlük süresi içinde işe yeni giren işçilere toplu iş sözleşmesinden yararlanma tarihi itibariyle atandıkları pozisyon grubunun en altında belirlenmiş olan teşvik primi ödenir.

 

 

TEŞVİK PRİMİ FARK TABLO:

YILLAR

2.DÖNEM TİS İLE ÖDENEN
(TL/GÜN) GRUPLAR

3.DÖNEM TİS İLE VERİLEN
(TL/GÜN) GRUPLAR

ÖDENECEK FARK ÜCRET
(TL/GÜN) GRUPLAR

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

01.01.2011- 30.06.2011 (%4)

7,53

7,34

7,20

7,03

6,88

7,83

7,63

7,49

7,31

7,16

0,30

0,29

0,29

0,28

0,28

01.07.2011- 31.12.2011 (%4)

7,53

7,34

7,20

7,03

6,88

8,14

7,94

7,79

7,60

7,45

0,61

0,60

0,59

0,57

0,57

                       

 

 

-18

 

MEVSİMLİK İŞÇİLERE KALİFİYE İŞÇİ ZAMMI FARK TABLO:

YILLAR

2.DÖNEM TİS İLE ÖDENEN
(TL/GÜN)

3.DÖNEM TİS İLE VERİLEN
(TL/GÜN)

ÖDENECEK FARK ÜCRET
(TL/GÜN)

ÜNVANI SAYILANLAR

ÜNVANI SAYILMA
YANLAR

ÜNVANI SAYILANLAR

ÜNVANI SAYILMA
YANLAR

ÜNVANI SAYILANLAR

ÜNVANI SAYILMA
YANLAR

01.01.2011- 30.06.2011 (%4)

7,05

5,52

7,33

5,74

0,28

0,22

01.07.2011- 31.12.2011 (%4)

7,05

5,52

7,62

5,97

0,57

0,45

                              

                       

 (01.01.2005-31.12.2007 YÜRÜRLÜK SÜRELİ TİS’DEN ÜYELİK VEYA MUAVAKATLA YARARLANMAYANLAR TEŞVİK PRİMİ FARK TABLO:

YILLAR

2.DÖNEM TİS İLE ÖDENEN
(TL/GÜN) GRUPLAR

3.DÖNEM TİS İLE VERİLEN
(TL/GÜN) GRUPLAR

ÖDENECEK FARK ÜCRET
(TL/GÜN) GRUPLAR

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

01.01.2011- 30.06.2011 (%4)

4,46

4,29

4,14

3,97

3,82

4,64

4,46

4,30

4,13

3,97

0,18

0,17

0,16

0,16

0,15

01.07.2011- 31.12.2011 (%4)

4,46

4,29

4,14

3,97

3,82

4,83

4,64

4,47

4,30

4,13

0,37

0,35

0,33

0,33

0,31

 

(01.01.2005-31.12.2007 YÜRÜRLÜK SÜRELİ TİS’DEN ÜYELİK VEYA MUAVAKATLA YARARLANMAYANLAR MEVSİMLİK İŞÇİLERE KALİFİYE İŞÇİ ZAMMI FARK TABLO:

YILLAR

2.DÖNEM TİS İLE ÖDENEN
(TL/GÜN)

3.DÖNEM TİS İLE VERİLEN
(TL/GÜN)

ÖDENECEK FARK ÜCRET
(TL/GÜN)

ÜNVANI SAYILANLAR

ÜNVANI SAYILMA
YANLAR

ÜNVANI SAYILANLAR

ÜNVANI SAYILMA
YANLAR

ÜNVANI SAYILANLAR

ÜNVANI SAYILMA
YANLAR

01.01.2011- 30.06.2011 (%4)

3,82

2,54

3,97

2,64

0,15

0,16

01.07.2011- 31.12.2011 (%4)

3,82

2,54

4,13

2,75

0,31

0,21

 

 

            MADDE 49- AĞIR İŞLERDE ÇALIŞMA PRİMİ:

 

Aşağıda sıralanan işlerde, prim hak edilmesinde kadro ve pozisyonuna bakılmaksızın fiilen gerçekleştirilen görevlendirmeler esas alınacaktır.

 

a) Greyder operatörü, Dozer operatörü, Tır Operatörü, Eksvatör (Kırıcı), Hava Havai hat operatörlerine, her türlü kepçe operatörlerine pozisyonları ile ilgili işlerde fiilen çalıştıkları günlere münhasır olmak üzere ve hiçbir ödemeyi etkilememek kaydıyla sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında 10,42- TL;  sözleşmenin birinci yılının ikinci altı ayında ise 10,84-TL ağır işlerde çalışma primi ödenir.

-19

 

b) Yukarıdaki (a) fıkrasındaki unvanların yardımcıları ile yağcılarına, Arazözün birinci ve ikinci şoförlerine, traktör operatörü, yangın ilk müdahale araç şoförü ile gözetleme kulecilerine  pozisyonları ile ilgili işlerde fiilen çalıştıkları günlere münhasır olmak üzere ve hiçbir ödemeyi etkilememek kaydıyla günde sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında 7,30 TL;  sözleşmenin birinci yılının ikinci altı ayında ise 7,59-TL ağır işlerde çalışma primi ödenir.

 

c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde sayılan araçların dışında kalan araçları kullanan şoförler ile atölyelerde fiilen tamir ve bakım işini ifa eden usta ve yardımcılarına, laboratuarda çalışan işçilere,  SGK ve Maliyeye karşı cezai sorumluluk taşıyan sosyal işler şefliklerinde çalışan işçilere de  fiilen çalıştıkları günlere münhasır olmak üzere ve hiçbir ödemeyi etkilememek kaydıyla günde sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında 1,00 TL;  sözleşmenin birinci yılının ikinci altı ayında ise 1,04-TL ağır işlerde çalışma primi ödenir.

 

Bu primler toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenecektir.

 

AĞIR İŞLERDE ÇALIŞMA PRİMİ FARK TABLO:

YILLAR

2.DÖNEM TİS İLE        ÖDENEN
(TL)

3.DÖNEM TİS İLE VERİLEN
(TL)

ÖDENECEK FARK ÜCRET
(TL)

a

b

c

a

b

c

a

b

c

01.01.2011- 30.06.2011 (%4)

10,02

7,02

0,00

10,42

7,30

1,00

0,40

0,28

1,00

01.07.2011- 31.12.2011 (%4)

10,02

7,02

0,00

10,84

7,59

1,04

0,82

0,57

1,04

 

Yukarıdaki, ağır işlerde çalışma priminin hak edilmesinde işçinin üzerindeki kadro ve pozisyona bakılmaksızın işyerindeki görevlendirmeler esas alınacak ve fiilen çalıştıkları günlere verilecektir. 

 

            Bilindiği üzere, 2.Dönem Toplu İş Sözleşmesinde Ağır İşlerde Çalışma Primini (a) fıkrasına göre “Greyder, Dozer, Tır, Eksvatör (Kırıcı), Hava Havai Hat Operatörleri” almakta iken, 3.Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile bunlara ilave olarak “Her türlü kepçe operatörleri”de ilave edilerek 01.01.2011 tarihinden itibaren böyle durumda olanlara da ağır işlerde çalışma primi verilecektir.

 

            Yine (b) fıkrasına göre “Arözüz Şoförleri” almakta iken,  3.Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile “Arazözün birinci ve ikinci şoförlerine”de ağır işlerde çalışma primi 01.01.2011 tarihinden itibaren verilecektir.

 

            Bu dönem yeni bir uygulama ile (a ve b) bendelerinde sayılan araçların dışında kalan araçları kullanan şoförlere, atölyelerde (site bakım şeflikleri, yedek parça depo müdürlükleri ile her türlü atölyelerdeki) fiilen tamir ve bakım işini ifa eden usta ve yardımcılarına, laboratuarda (orman zararlıları, böceklerle mücadele gibi işlerde) çalışan işçilere, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Maliye Bakanlığına karşı cezai sorumluluk taşıyan Sosyal İşler Şefliklerinde çalışan işçilere ağır işlerde çalışma primi verilecektir.

           

 

-20

 

MADDE  50-  SERVİS ARACI:

 

a)  Fidanlık ve Ağaçlandırma işyerlerinde;

 

            Fidanlık ve ağaçlandırma işyerlerinde çalışan işçilerin işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak amacıyla, işverence bir servis aracı tahsis edilir. Servis aracı olmayan işyerlerinde Belediye rayici üzerinden yol gideri verilir. Belediye Otobüs İşletmesinin olmadığı yerlerde ise en yakın Belediyeden alınacak rayiç bedel üzerinden yol gideri ödenir.            

 

            b)  Diğer işyerlerinde;

 

            Bu Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren diğer işyerlerinde, işveren varsa servis araçlarından işçilerin işe geliş ve gidişlerinde imkanlar ölçüsünde yararlanmalarını kabul eder.

 

            c) Asıl işyerinden veya asıl işyerine gelmeden işveren tarafından araziye gönderilen işçilere servisten yararlanamaması halinde Belediye rayici üzerinden yol gideri verilir. Belediye Otobüs İşletmesinin olmadığı yerlerde ise en yakın Belediyeden alınacak rayiç bedel üzerinden yol gideri ödenir.

 

Kule bekçileri ile arazide bir günden fazla kalmak zorunda olan işçilerin yiyecek ihtiyaçları işveren araçları tarafından getirilir.

 

            MADDE 53- ÜCRETLERİN ÖDENMESİ:

 

Ücret, genel olarak gündelik üzerinden hesaplanır ve en geç ayda bir olmak üzere işledikten sonra her ayın ondördünü takip eden en geç üç gün içinde ödenir. İşveren işçilere gündelikleri ile aylık tutarını ve kesintilerini bildiren imzalı hesap pusulası veya fiş şeritlerini ücretleri ile birlikte vermek zorundadır.

 

            MADDE 60- YILLIK ÜCRETLİ İZİN:

 

1-  Daimi İşçiler:

 

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler ( daimi İşçiler) den bilfiil çalışma süreleri bir yılı tamamlayanlar ücretli izine hak kazanırlar. İzne hak kazanma tarihinin tesbitinde İş Kanunu ve Yıllık Ücretli izin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Hizmet Süresi  ;

a)  Bir yıldan 5 yıla kadar ( 5 yıl dahil) olanlara 25 iş günü

b)  5 yıldan fazla olanlara 30 işgünü, ücretli izin verilir.

 

2-  Mevsimlik İşçiler;

 

Bir takvim yılı içinde en az 170 gün çalışan mevsimlik işçilere 01.01.2010 tarihinde sonra 12 işgünü izin verilir. Şu kadar ki, bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde fiilen 5 yıl veya daha fazla süreyle çalışmış olan işçilere bu izin 18 işgünü olarak verilir.

 

-21

Mevsimlik işçiler bu izinlerini 179 günlük çalışma süreleri içerisinde kullanacaklar, izinlerini kullanırken yıl içerisindeki çalışma süreleri kesinlikle aşılmayacaktır. (Örneğin, 170. Günde 12 günlük yıllık izin talebinde bulunan mevsimlik işçiye  12 günlük iznin verilip de 182 gün çalıştırma yapılmayacaktır. Bu gibi talepte bulunanların izinleri mutlaka 179.günde kesilecektir ve bu işçinin hizmet akti askıya alınacaktır. Kalan izni diğer yılda verilecektir.) Ayrıca hiçbir şekilde izin birikimi yapılmayacak ve mutlaka izinler yılı içerisinde kullandırılacaktır. 

 

İşyerinde daimi kadroya geçmemiş olup yılda 180 günden fazla çalışan işçilere 01.01.2010 tarihinden sonra hak kazanacakları yıllık ücretli izinlerin gün hesabında 1. fıkra hükümleri uygulanır.

 

Yeni bir uygulama ile artık daimi kadroya geçemeyen ve yılda 180 günden fazla çalışan işçilere daimi işçilere verilen izin süreleri kadar yıllık ücretli izin verilecektir.

 

5620 sayılı Kanun uygulaması sonucu, sürekli işçi kadrolarına atanan işçilerin atama tarihi itibariyle, 4857 sayılı İş Kanununun 54.maddesi hükümlerine göre atama tarihinden itibaren bir yıl çalışmış olmaları kaydıyla, daimi işçi yıllık ücretli izne hak kazanacak ve bu izin bir sonraki çalışma yılı içerisinde kullanabilecektir.

 

Örneğin; 19.10.2007 tarihinde daimi işçi kadrosuna atanan bir işçinin iznini hak kazanacağı tarihler; işçinin bir sonraki çalışma yılı olan; 19.10.2008-18.10.2009 tarihleri arasında, devam eden bir sonraki çalışma yılı 19.10.2009-18.10.2010 tarihleri arasında, devam eden bir sonraki çalışma yılı 19.10.2010-18.10.2011 tarihleri arasında yıllık ücretli iznini kullanacaktır. (24.12.2008 tarih ve 1890 sayılı yazımızda belirtilen örnek tablonun dikkate alınmaması gerekmektedir.)

 

Genel Müdürlüğümüzce 21.11.2003 tarih ve 1908, 21.08.2006 tarih ve 1236 sayılı yazılarımızla “Yıllık İzinler” hakkındaki Genelgelerimiz saklı kalmak kaydıyla, İşçilerimizin geçmiş yıllardan kalan ve kullanılamayan veya kullandırılmayan yıllık izinlerinin, emeklilik tarihlerinden önce ve iş yoğunluğunun az olduğu zamanlar da gözetilerek kullandırılması yasa gereğidir.

 

Zira, yıllık ücretli izinler kullandırılmadığı takdirde, 4857 sayılı İş Kanununun 59.maddesi gereğince emeklilik sırasında ücrete dönüşmekte ve zaman aşımı da ortadan kalktığından, geçmiş yıllarda kullanılmayan izinlerin tümü ücrete dönüşmekte ve idareye ek külfet getirmektedir. 

 

İşçilerin kullanılmayan yıllık izinlerinin kullandırılmaları yönünde birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır. (İşçi kullanmadığı izinlerin ücretini son ücret üzerinden alacağından izin kullanmaktan feragat edebilmektedir. Ancak birim yetkililerinin buna izin vermemesi, Anayasal bir hak olan izni işçilere kullandırması gerekir. Yıllık izini kullandırma zamanını belirlemek işverenin yönetim yetkisi kapsamındadır.

 

Birikmiş izin alacaklarının ücrete dönüşmesi Kurum zararına sebebiyet verecektir. Yıllık izin kullandırmamak İş Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil ettiğinden, yıllık izinleri kullandırmayarak izin birikmesine izin veren işyerimiz idari para cezasına muhatap olabilecektir. İdari para cezası da kamu zararı olarak yorumlanacağından oluşacak bu zararların kurum yetkililerinden tazmini yoluna gidilecektir.

 

Buna göre işçilerin de kullanmadıkları izinlerinin, birim amirleri tarafından gerekli değerlendirmenin yapılarak işçilere yıllık ücretli izin kullandırılması mutlak suretle sağlanacaktır.

 

-22

 

            MADDE 61- ÜCRETLİ MAZERET İZNİ:

 

İşçinin mazeretine binaen ayda bir gün ücretli mazeret izni verilir. Şu kadar ki, ücretli mazeret izni bir yılda 6 günü geçmez. İşçi isterse bu günlük izni ikiye bölerek yarım gün olarak da kullanabilir.

 

İşçi günlük izne ayrılmadan evvel izin formunu doldurarak işveren vekiline imzalatmak mecburiyetindedir.

 

            MADDE 62- FEVKALEDE GÜNLERDE ÜCRETLİ İZİN:

 

a)  İşçinin eşinin doğum yapması halinde ( 4 ) gün

b)  İşçinin; eşinin, çocuklarının, kardeş, ana ve babasının ölümü halinde ( 4 )gün, kayınvalide veya kayınbabasının ölümü halinde (2) gün

c)  İşçinin evlenmesi halinde ( 5 ) gün, çocuğunun evlenmesi halinde ( 2) gün,

d)  İşçinin ana ve babasının yangın, su baskını, zelzele gibi doğal afetlere maruz kalması halinde ( 7 ) gün,

Ücretli mazeret izin verilir.

 

İşçilerin ücretli mazeret izinlerini kullanabilmeleri için mazeretlerini yazılı olarak işveren vekiline bildirmeleri esastır. Beyan edilen mazeretlerin doğru çıkmaması halinde bu günlere ait ödenen ücretler geri alındığı gibi işçi hakkında ayrıca disiplin hükümleri uygulanır.

 

e)  Resmi hastaneler tarafından verilen rapora istinaden eş ve çocukları ile belge ile tevsik etmesi şartıyla bakmakla mükellef olduğu anne ve babasının yanında refakatcı  olarak bulunduğu yer dışındaki sağlık merkezlerine gitmesi gereken işçilere refakatcılığını önceden tevsik etmek kaydıyla üç işgünü geçmemek üzere refakatcı izni verilir.

 

MADDE  64-  ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:

 

İşçilere talepleri halinde, iş mevsimi dışında ve işyeri işlerini aksatmayacak şekilde ücretsiz izin verilebilir. Bu izin yılda 90 günü geçemez. İzin tecavüzlerinde mazeretsiz işe gelmemenin gerektirdiği cezai hükümler uygulanır.

 

Diğer taraftan, 6111 sayılı Torba Yasanın 207.maddesinde, 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Ka­mu­da Ge­çi­ci İş Pozisyonla­rın­da Çalışanla­rın Sü­rek­li İş­çi Kadro­la­rı­na ve­ya Sözleşme­li Per­so­nel Sta­tü­sü­ne Geçirilmeleri, Geçici İş­çi Ça­lış­tı­rıl­ma­sı ile Ba­zı Kanunlarda Deği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

 

EK MADDE 1- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilere; bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine en çok altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

 

(2) İşçilere, 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde işçilik süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

 

-23

           

MADDE 68- VİZİTE İŞLEMLERİ VE İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ:

 

            İş kazasına maruz kalan işçilere, Sosyal Sigortalar Kurumunca verilen geçici iş göremezlik ödeneklerine ilişkin dekontlar idareye verildiğinde işçinin ücreti tama çıkarılacaktır. Zira, toplu sözleşmedeki amaç, işçinin ücret kaybının giderilmesidir.

 

            Ayrıca, istirahat hallerinde yılda 5 defayı geçmeyecek şekilde alınan raporlarda da Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenmeyen ilk iki günlük ücrette, tama çıkarılacaktır.

 

            3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen işçilerin Genel Müdürlük onayı ile ödenmekte olan 6 aylık istirahat hallerinde tam ücret ödeme işlemine devam edilecektir.

 

Geçici işçilerde vize bitim günü işçiler tarafından alınacak raporlar, kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak ve geçici iş göremezlik ödeneği verilmeyerek, haklarında askı işlemi derhal uygulanacaktır. Zira vizeler adam/ay yerine kişi adına yapılmış olup, Bütçe Kanunlarına göre vize olmadan ödeme yapılmayacağından, ilgililerin raporlarının normal ya da iş kazasına bağlı olması sonucu değiştirmeyecektir. Çalışmasını sürdüren ve vize süresi içinde kalmak kaydıyla yatarak veya ayakta tedavilerde vize süresi aşılmayacak şekilde tama iblağ yapılabilecektir.)

 

            MADDE 75- KORUYUCU GİYİM EŞYASI VE MALZEMESİ:

 

            4857 sayılı İş Kanununun 77.maddesi hükümlerine göre, işverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlü tutulmuştur. Aynı Kanunun 78.maddesinde de, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, araç ve gereçler ile kullanılan maddeler sebebiyle ortaya çıkabilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi hususların düzenlenmesi amacıyla bir yönetmelik düzenleneceği hükme bağlanmıştır.                                                             

3.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 75.maddesiyle de; çalışma şartlarının zorunlu kıldığı ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği esasları gereğince işverence verilmesi gereken koruyucu giyim eşyası ve malzemesinin ayni olarak temin edileceği ve sadece iş başında belirtilen kurallar çerçevesinde kullanılacağı, kullanılamayacak durumda olanların da yenileri ile değiştirilebileceği akdi hüküm olarak düzenlenmiştir.

 

Mevsimlik geçici işçilere de, yine iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği hükümlerine göre, toz maskesi, koruyucu gözlük, miğfer, baret, eldiven, şapka, başlık, lastik çizme, bot, iş tulumu veya iş elbisesi, yağmurluk, lastik eldiven, kravat, iş gömleği ve önlük verileceği taahhüt edilmiştir. (İş niteliği gereği, iş riski kavramında sayılan malzemelerin dışında alınması gerekli görülen alet, edavat gibi bir yeni ihtiyaç doğduğunda işveren vekilleri söz konusu ihtiyacı herhangi bir yerden izin almaksızın tamamlayacaktır.)

 

Memurlar eliyle gördürülmesi gereken işlerde fiilen çalıştırılan kadrolu veya geçici işçiler için Toplu İş Sözleşmesinin Ek-3 nolu cetvelinde yer “Sosyal İşler Elemanı” pozisyonun emsal alınarak, koruyucu malzemeler verilecektir. (Söz konusu malzemelerin kadro unvanlarına değil fiilen yapılan göreve göre verilmesi gerektiği göz önünde bulundurulacaktır.)

 

-24

 

4857 Sayılı İş Kanununun 77.maddesi ve buna istinaden yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile toplu sözleşme hükümleri birlikte değerlendirilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211.maddesine istinaden Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Memurlara yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği” ile irtibat kurulmaksızın işin gereklerine uygun koruyucu malzemeler, daimi ve mevsimlik işçilerin fiilen yaptıkları görevler esas alınarak, işyerlerince piyasa araştırmasına bağlı olarak temin edilecek ve işçilere işyerinde ve işbaşında kullanmak üzere verilecektir. Hiçbir surette nakdi ödemede bulunulmayacaktır. (Bu malzemelerin demirbaş niteliğinde olduğu unutulmayacaktır.)     

                       

            Koruyucu giyim eşyası ve malzemeleri, 5620 sayılı kanun gereği sürekli işçi kadrosuna geçenlere, kadrolu işçiler için öngörülen malzemeler verilecektir.

 

Yangın işçisi olup, sürekli işçi kadrolarına geçenlere de yangın mevsimi içinde geleneksel verilmekte olan koruyucu malzemenin yanında, yangın mevsimi dışında, Genel Müdürlüğümüzün 23.01.2008 tarihli ve 127 sayılı emirleri ile hazırlanan İş elbiseleri ek olarak temin edilecek ve bunlar usule uygun kullanılacaktır. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimlerinden destek istenebilecektir. Destek sağlayacak kurum personellerinin giderleri de Merkez Orman İşletme Müdürlüğünün Döner Sermaye Bütçesinden karşılanacaktır.

 

Bu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışan işçilere verilecek koruyucu malzemeler, Kamu İhale Yasası Hükümlerine göre Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Bölge Müdürlükleri ile  Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı Orman Bölge Müdürlükleri, İşletme Müdürlükleri ve Araştırma Müdürlüklerince  alınır. Koruyucu malzeme ve iş elbiselerinin mubayaası her yılın Mart ayında işveren veya işveren vekilinin tayin edeceği yeterli nitelikte ve sayıda personele ilave olarak Sendikanın tayin edeceği bir kişiden oluşan bir komisyonla yapılır.

 

            MADDE 85- KIDEM TAZMİNATI:

 

            18.04.1986 tarihinden sonra ilk defa işe girenlere yıllık 30 gün, bu tarihten önce işe girenlere 35 gün üzerinden kıdem tazminatı verilecektir. (Hak edilmesi kaydıyla)

            Orman Anatamirhane Müdürlüklerinden devredilen işçilerin şahıslarına bağlı müktesepleri devam ettiğinden yıllık 40 gün üzerinden kıdem tazminatı ödenecektir.

            Ayrıca, 1475 Sayılı İş Kanununun 2. 5/2. ve 14. Maddesi ile 2821 sayılı kanunun 9. Maddesi mutlak surette göz önünde bulundurulacaktır.     

 

            MADDE  88-  ÇALIŞMA BELGESİ VERİLMESİ:

 

            Çalışma belgesi verilmesi konusunda  İş Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Türk Standartları Enstitüsü’ne uygun olarak belirlenecek kimlik kartları işçinin çalıştığı işyerince onaylanarak verilir.

            İşçilere verilecek kimlik kartı örneği Genel Müdürlüğümüzce belirlendikten sonra tüm işyerlerimize gönderilecek ve işçinin maaş aldığı birimce tasdiki yapılarak ilgilere verilecektir. Kurumuzdan ilişiği kesilen (emekli, ölüm, fesih, ihraç gibi) işçilere ise kimlik kartı verilmeyecektir.

 

 

-25

                                  

            MADDE 93 -  SPOR YARDIMI   :  

 

            Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında kurulu bulunan ve ileride kurulacak olan spor kulüpleri için, çalışan işçilerin yazılı rızaları alınmak ve bordrolarında gösterilmek suretiyle aylık çıplak ücretlerinden imza tarihinden itibaren her ay 5;00 (BeşTürk Lirası) TL spor aidatı kesilir. 

 

             Orman Spor Kulüpleri için rıza yoluyla kesilen paralar,  teşkilatımız çalışanlarının çocuklarının sportif faaliyetlerinde kullanılması göz önüne alınarak, işçilerin yazılı muvafakat vermeleri konusunda İşletme Müdürleri tarafından işçilerin bilgilendirilmeleri ve katılımın gönüllü sağlanması faydalı olacaktır.

 

            Spor yardımı olarak toplanan paralar, Orman Spor Kulübünün  Ziraat Bankası Ankara Atatürk Orman Çiftliği Bürosunun 6288189-5001 nolu hesabına aktarılacaktır.

 

 

            GEÇİCİ MADDE 1- YARARLANMA:

 

            Taraf sendika üyesi olup da yürürlük süresi içinde işyerinden bağlı oldukları kanunla kurulu kurum ve sandıklardan yaşlılık, malullük veya emeklilik aylığı almak veya toptan ödeme almak amacıyla ayrılanlara, yahut muvazzaf askerlik nedeniyle ayrılanlara veya 4857 sayılı İş Kanununun 17.maddesi gereğince aynı kanunun 25.maddesinin II.bendinde gösterilen haller dışında işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilenlere, aynı kanunun 24.maddesi gereğince  iş sözleşmesini fesheden işçilerin kendilerine, ölenlerin kanuni mirasçılarına yürürlük başlangıç tarihi ile işten ayrıldığı tarih veya ölüm tarihine kadar olan süre için Toplu İş Sözleşmesi farklarına ilişkin bütün hak ve alacakları bu sözleşmede tespit edilen miktarlar üzerinden hesaplanarak, daha önce ödenenlerin  mahsubu yapılmak suretiyle  ödenir.

 

             Taraf işçi sendikasına üye olmayanların bu madde hükümlerinden faydalanmaları işbu toplu iş sözleşmesinin 4.maddesinin 5.fıkrasındaki şartın gerçekleşmesine bağlıdır.

 

 

GEÇİCİ MADDE 2- FARKLARIN ÖDEME ZAMANI:

 

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar kurumun bütçe imkanları göz önüne alınarak gecikmeden ödenecektir.

 

            3.Dönem Toplu İş Sözleşmesi 01.01.2011-31.12.2012 dönemlerini kapsamakta olup, bu toplu iş sözleşmesinden faydalanacak her bir işçinin fark ödemeleri, bunlara ait sigorta primleri sözleşmenin yürürlük tarihleri arasındaki ödenmiş olan son bütçe tertibinden yapılacaktır. (Özel Bütçe ödemeleri Özel Bütçeden, Döner Sermaye Bütçesi ödemeleri Döner Sermaye Bütçesinden)

 

            Ayrıca, 645 Sayılı “Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 4 Temmuz 2011 tarih ve 27984 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

-26

 

            Söz konusu, kararnamenin Geçici 2.maddesinde “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunup bu Kanun Hükmünde Kararname ile Orman Genel Müdürlüğüne devredilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün mesire yerleri ile Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ve Orman-Köy

İlişkileri Genel Müdürlüğünün ait…ile bu birimlere ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personel hiçbir işleme gerek kalmaksızın Orman Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır. Ormancılık Araştırma Enstitüsü ve Ormancılık Araştırma Müdürlükleri aynı şartlar dahilinde doğrudan merkeze bağlı taşra birimleri olarak Orman Genel Müdürlüğüne devredilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Buna göre, Mülga İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden henüz nakilleri gerçekleştirilmeyen işçilerin fark ödemeleri çalıştıkları işyerlerince yapılacaktır.

 

GEÇİCİ MADDE 5-

 

Bilindiği üzere, 1995 yılından sonraki sözleşmelerde ücret artışlarında aylık eş el mobil sistemi, enflasyona atıf gibi ücret zamları ile, Toplu İş Sözleşmelerinde bulunan kıdem terfii kalifiye işçi primi gibi ücret uygulamaları nedeni ile yevmiyeler de kısmen de olsa hatalı işlemler bulunmaktadır.

 

Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz aleyhine açılan çok sayıda davada hatalı yevmiye tespitleri düzeltilmiş, kurumumuz binlerce dava ile karşı karşıya kalmış bulunmaktadır.

 

Bilirkişi raporları incelendiğinde özellikle geçici işçilerinde daimi işçiler gibi bu sözleşme ile verilen haklardan yararlanacağına dair düzenlemede Yargıtay onamasından da geçerek kesinleşen mahkeme kararlarında kurumumuz aleyhine yevmiyeler de artışlara yol açmaktadır. (Genel Müdürlüğümüzde geçici işçilerin 5620 sayılı yasa gereği 19.10.2007 tarihinde kadroya geçtiği göz önüne alındığında durumun ciddiyeti daha da açık gözükmektedir.)

 

Diğer taraftan, bugüne kadar dava açmak isteyen çok sayıda işçiye bu sorunun işverenlik makamınca tüm işçilerin işe girdiği tarihten bugüne gelinceye kadar yevmiyelerinin ileriye doğru düzeltilebilmesi için çalışma yapılacağı çoğu yerde dile getirilmiştir.

 

Ancak hatalı yevmiye tespitlerinde ileriye doğru uygulama yapıldığında, işçiler geriye doğru yevmiyelerinin düzeltilerek sigorta pirimlerinin de yatırılması talebi ile karşılaşıldığında kesilecek SSK cezaları prim asıllarından kat ve kat fazla olacağı da bilinmektedir.

 

Kurumumuzun içinde bulunduğu bu durumdan kurtulması için Toplu İş Sözleşmesine;

Bu toplu iş sözleşmesi kapsamında olup çeşitli nedenlerle yevmiyesi olması gerekenin altında hesaplanmış olan işçilerden dava açanların davalarını çekmeleri, dava açmamış olan işçilerin ise dava açmamaları ve geriye yönelik herhangi bir fark ödememek kaydıyla kurulacak olan bir komisyon marifeti ile bu işçilerin olması gereken yevmiyeleri tespit edilecektir. Ancak bugüne kadar dava açarak yevmiyesi lehinde ya da aleyhinde düzelenler bu haktan yararlanamayacaktır.” Hükmü konulmuştur.

 

Buna göre, dava açmayan ve halen işyerlerimizde çalışmakta olan tüm işçilerin taraflarca oluşturacağı bir komisyon marifetiyle çözüme kavuşturulmaya çalışılacaktır.

 

 

-27

GEÇİCİ MADDE 6-

 

Taraflar bu toplu iş sözleşmesinin “Hasar ve Zarar Tespit Komisyonu” başlıklı 86. maddesine göre oluşturulan komisyonun çalışmaları konusunda Orman yangınları ile mücadele esnasında oluşan hasar ve zararların telafisi için gerekli çalışmaları yapacaklardır.

 

            SİGORTA PRİMLERİ:

 

            28.08.2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği”nin 115.maddesi 6/a fıkrasında; “2822 sayılı Kanuna göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinden dolayı toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak ödenen ücretlere ilişkin sigorta priminin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihten... başlamak üzere Kurumca çıkarılacak tebliğde belirtilecek süreler içinde ödenirse yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilir.” Hükmü ile Tebliğ’e atıf yapılmıştır.

 

            Buna göre, 28.09.2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in 2.2.1/a bendinde, toplu iş sözleşmeleri uyarınca geriye yönelik olarak ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi ...takip eden ay/dönemin ...7’sine kadar kuruma .............verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilecektir, biçiminde düzenlemeye yer verildiğinden, yasal mevzuat gözetilerek, Orman İşletme Müdürü tarafından ilgili birime gerekli her türlü destek sağlanmak suretiyle, ek bildirgeler hazırlanarak ilgili kuruma verilmesi sağlanacaktır.

 

            Açıklamalar ışığında gereğinin yapılmasını ve 1.Sayfa 2.paragraf son cümlede ifade edildiği gibi SGK.na karşı sorumlu ve cezalı duruma düşülmemesi bakımından, mesai mefhumu aranmaksızın her türlü teknolojik ve fiziksel tedbirlerin alınarak çalışmalara derhal başlanılmasını, bütçeler itibariyle ihtiyaç duyulacak ödenek miktarının tespitini ve merkeze bildirilmesini, önemle rica ederim.

             

                                                                                                         

                     Recep KAŞAN

                      Genel Müdür a.

                          Genel Müdür Yardımcısı

 

 EK: 1- Ek-2 Sayılı Cetvel

        2- Ek-3 Sayılı Cetvel

 

DAĞITIM       :

Gereği             :

27 Orman Bölge MüdürlüğüneBu Haber 46102 kez Okundu
Eklenme Tarihi : 6.9.2011

Diğer Haber Başlıkları Tarih
 •  BAYRAM HAYIRLAR GETİRSİN 15.6.2018
 •  TOPLU GEÇİŞLER ARTARAK DEVAM EDİYOR 12.6.2018
 •  TARIM EMEKÇİLERİ ÖZ ORMAN-İŞ DEDİ 8.6.2018
 •  BÜYÜK FETİH KUTLU OLSUN 29.5.2018
 •  DÜNYA SENDİKALARINA FİLİSTİN İÇİN MEKTUP GÖNDERDİK 22.5.2018
 •  ASLAN, KON TV RAMAZAN PROGRAMINA KONUK OLDU 22.5.2018
 •  19 MAYIS BAYRAMI KUTLU OLSUN 19.5.2018
 •  ASLAN: "“DÜNYA KATİL İSRAİL’İ DURDURMALI”" 17.5.2018
 •  TARIM EMEKÇİLERİ ÖZ ORMAN İŞ'TE TOPLANIYOR.!! 11.5.2018
 •  MALİYE'DEN VİZE ÇIKTI EMEKÇİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN!!! 4.5.2018
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 
 16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 
 31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45 
 46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60 
 61   62   63   64